Centar za unapređenje kulture života i rada ŽIR je, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, predstavilo početak kampanje „Informacijom protiv digitalnog nasilja“ danas u Medija centru na konferenciji za medije.
Digitalno nasilje je korišćenje digitalnih tehnologija (mobilnih telefona, računara, kamera, tableta, interneta…) radi uznemiravanja, ponižavanja, povređivanja i nanošenja štete drugoj osobi.
Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turzima i telekomunikacija: “Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podržalo je projekat “Informacijom protiv digitalnog nasilja” Centra za unapređenje kulture života i rada, prepoznavši u njihovom predlogu metod koji u današnjoj ekranskoj kulturi ima najprodorniji uticaj. Obraćanje građanima, a naročito deci, ima najjači efekat upravo putem video formata. Ministarstvo je u okviru programa podrške programima nevladinim organizacijama, za ovu godinu podržalo i druge programe iz oblasti bezbednosti dece na internetu, za ukupno 20 nevladinih organizacija, tako da očekujemo da će i ostale građanske inicijative biti dovoljno vidljive i prodorne, kako bi što veći broj dece ali i odraslih, postalo svesno potencijalnih rizika korišćenja interneta”.
Cilj kampanje je da se unaprede veštine dece, mladih, roditelja, staratelja i ostalih da prepoznaju različite oblike digitalnog nasilja, naročito seksualnog nasilja koje se vrši putem interneta, a da istovremeno “pametno i bezbedno” koriste internet. “Želimo da se roditelji, staratelji, škole, deca i mladi i ostali građani i građanke Srbije aktivno i informisano uključe u prevenciju i zaštitu od digitalnog nasilja, a da paralelno maksimalno koriste prednosti interneta uz minimiziranje rizika i potencijalne štete”, izjavila je Farida Bassioni-Stamenić, predsednica upravnog odbora Centra za unapređenje kulture života i rada ŽIR.
Period mentalnog, društvenog i fizičkog sazrevanja (detinjstvo i mladost) iziskuje posebnu brigu vezanu za razvoj ispravnih životnih stavova i ponašanja baziranih na znanju, kao i za preveniranje nasilja u tom periodu. “Specifičnosti digitalnih tehnologija omogućavaju drugačiju dinamiku i intenzitet nasilja kroz mogućnost manipulacije sadržajima koji se koriste za uznemiravanje, prikazivanje nasilja iz realnog prostora i vremena na digitalnom prostoru (društvenim mrežama), veći uticaj, manilpulaciju identitetom onih koji vrše i onih koji trpe nasilje”, naglasila je Biljana Lajović, specijalista školske psihologije.
Najmlađi učesnik predstavljanja projekta “Informacijom protiv digitalnog nasilja, Damjan Stamenić, učenik, smatra da deca ne znaju mnogo o digitalnom nasilju i da je veoma bitno da vode računa sa kime komuniciraju na društvenim mrežama i koga sve prihvataju za “prijatelje”. “A roditelji”, dodao je on, “moraju da paze šta deca rade na internetu!”
“U situaciji kada se približno jedna trećina učenika našla u ulozi svedoka digitalnog nasilja, kada dva od tri učenika smatra da roditelji manje poznaju informatičke tehnologije od njih i ne vide ih kao partnere u digitalnoj komunikaciji, a 40% roditelja smatra sebe digitalno nekompetentnim i nedovoljno upućenim u problem digitalnog nasilja, neophodno je da formulisati praktične smernice u sprečavanju i smanjivanju štete od digitalnog nasilja”, naglasila je Farida Bassioni-Stamenić i pozvala se na podatke istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja “Mladi u svetu interneta” iz 2016. godine.
Kampanja će trajati 3 meseca i započela je ovom uvodnom konferencijom za medije. Ona obuhvata kampanju u elektronskim medijima i organizaciju i sprovođenje interaktivnih tribina za decu i roditelje (i sve zainteresovane) u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Formirana videoteka od 27 video klipova biće sukcesivno distribuirana putem javnih elektronskih komunikacionih mreža i kanala (fejsbuk, jutjub, tviter, na web sajtu ŽiR-a i ostalih saradnika).
Saradnici projekta su stručnjaci iz oblasti obrazovanja i multimedija, kao i predstavnici Odeljenja za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
“Jedan od programa koji ŽiR razvija je unapređenje informacionog društva, digitalnog opismenjavanja i informacione bezbednosti u Srbiji, sa posebnim fokusom na prevenciju. Ključ za bezbednost dece i mladih je da znaju pravila ponašanja za sigurno krstarenje internetom, ukoliko se susretnu sa problemom – kako da reaguju i kome treba da se obrate”, naglasila je Farida Bassioni Stamenić.