Bezbednost dece na internetu u saradnji sa roditeljima

 • Oblast na koju se program odnosi
  • Vaspitni rad
 • Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi
  • P5: Jačanje vaspitne uloge ustanove/škole u pravcu razvoja interkulturalnog obrazovanja, formiranja vrednosnih stavova neophodnih za život i rad u savremenom društvu
 • Kompetencije
  • K3: kompetencije nastavnika za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika
 • Ciljne grupe kojima je program namenjen
  • nastavnici, stručni saradnici, vaspitači, direktori/pomoćnici direktora
 • Opšti cilj programa
  • Jačanje vaspitne uloge nastavnika za rad sa učenicima i  roditeljima u prevenciji digitalnog nasilja nad decom uz maksimalno korišćenje prednosti interneta i minimiziranje rizika i potencijalne štete po razvoj ličnosti deteta i učenika
 • Specifični ciljevi programa
  • Unapređivanje znanja nastavnika o savremenim informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT) i rizicima koje korišćenje IKT nosi.
  • Unapređivanje znanja nastavnika o oblicima zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem interneta, karakteristikama digitalnog nasilja, ulozi institucija u prevenciji i rešavanju izazova na internetu, protokolima i merama za sprečavanje dostupnosti, pristupa i uticaja različitih oblika digitalnog nasilja i o smanjenju štete od digitalnog nasilja.
  • Unapređivanje kompetencija nastavnika za uspostavljanje kvalitetne saradnje sa roditeljima u oblasti bezbednosti dece na internetu i primeni principa „zajedničkog učenja na internetu“.
 • Očekivani ishodi obuke – Učesnici u oblasti prevencije nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i zloupotrebe na internetu:
  • razumeju ulogu obrazovno-vaspitnog sistema za razvoj kompetencija roditelja
  • analiziraju situaciju, potrebe i očekivanja roditelja
  • kompetentno planiraju, izvode i evaluiraju program za individualni/grupni rad sa roditeljima u oblasti zaštite dece od digitalnog nasilja
  • znaju da individualno i grupno učenicima i roditeljima prenose znanja i veštine u oblasti zaštite od digitalnog nasilja
  • motivišu roditelje za razvoj i usvajanje veština
  • razumeju uticaj grupne dinamike na proces učenja i dobijaju uspešne praktične strategije za rad sa roditeljima
  • podižu nivo svesti o sopstvenom učenju i motivisani se za dalji profesionalni razvoj nakon obuke
 • Trajanje
  • 1 dana (ukupno vreme rada: 8 sati)
 • Predviđeni broj učesnika
  • Minimum učesnika je 25, a maksimalno 30 učesnika.
 • Cena seminara
  • Cena po učesniku iznosi 2.000 dinara
 • Autori programa
  • Farida Bassioni-Stamenić – doktor medicine, master javnog zdravlja
  • Biljana Lajović – diplomirani psiholog, specijalista školske psihologije
  • Miloš Jež – dizajner elektronske grafike, AI digitalizacija, kolorizacija i restauracija anlognih medija RTS
  • Biljana Radosavljević, diplomirani pedagog
 • Podaci o organizatoru programa

Centar za unapređenje kulture života i rada ŽiR je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi doprinosa uspostavljanju i promociji kulture života i rada u Srbiji, a u interesu javnog dobra i dobra svih građana i građanki Srbije. Jedan od programa kojim se ŽiR bavi je i razvoj informacionog društva, digitalnog opismenjavanja i digitalne bezbednosti u Srbiji, sa posebnim fokusom na zaštitu od digitalnog nasilja i različite obuke u vezi sa tim. ŽiR je organizovao niz radionica, seminara i predavanja koja su namenjena deci, roditeljima, nastavnicima i drugim zainteresovanim grupama, a kojima se promoviše svest o digitalnom nasilju i njegovim posledicama. Aktivno sarađuje sa drugim organizacijama koje se bave sprečavanjem digitalnog nasilja, kako bi se delovalo zajednički u borbi protiv ovog problema. Promoviše bezbedno korišćenje interneta, kao i pravilno postupanje u slučaju digitalnog nasilja, putem kampanja, objava na društvenim mrežama i drugih medijskih kanala.