1. Učešće u takmičenju je dobrovoljno.
 2. Takmičenje se organizuje sa trajanjem u periodu od 09.00 časova 10.09.2018. do 23.59 časova 30.09.2018. godine i sprovodiće se na YouTube stranici ŽiR-a.
 3. U takmičenju mogu da učestvuju samo osnovne škole sa teritorija opština Savski venac i Stari grad u Beogradu.
 4. Zaposleni/članovi kod organizatora, saradnika i partnera ili drugih lica povezanih sa organizacijom i realizacijom takmičenja i članovi njihovih porodica, mogu učestvovati u takmičenju ako su stanovnici navedenih opština, s tim da neće imati pravo na poklon.
 5. Osobe mlađe od 18 godina mogu da učestvuju isključivo uz saglasnost roditelja ili staratelja koje je u obavezi da obezbedi osnovna škola (obrazac „Saglasnost za slikanje/snimanje i upotrebu fotografija/snimaka“ je dostupan na: www.zir.org.rs)
 6. Da bi škola ostvarila pravo učešća u takmičenju „Zašto (ne) bicikliraš?“ potrebno je da:
  1. Pošalje video-prilog na zadatu temu i u zadatom vremenskom roku u zadatom formatu na adresu: office@zir.org.rs.
  2. Dostavi sledeće podatke: Naziv osnovne škole; Adresa osnovne škole; Ime i prezime odgovorne osobe/direktora
  3. Dostavi skenirane potpisane saglasnosti roditelja/staratelja za učešće učenika/ca u takmičenju, odnosno snimanju video priloga.
 7. Škola učesnica može da učestvuje u takmičenju sa više video priloga, s tim što svaki video priloga mora zasebno da se pošalje na adresu: office@zir.org.rs.
 8. Za poslate video priloge, kao i za pribavljanje saglasnosti trećih lica za objavljivanje sadržaja video priloga, odgovorna je isključivo škola učesnica.
 9. Video prilozi moraju ispunjavati sledeće kriterijume (dodatne informacije su dostupne na: https://support.google.com/youtube#topic=7505892):
  1. Video prilozi moraju da budu u skladu sa Posebnim odredbama o saobraćaju bicikala, mopeda, tricikala, četvorocikala i motocikala Zakona o bezbednosti saobraćaja (snimljeni u pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja pod nadzorom lica starijeg od 16 godina, brzinom do 35 km/sat, bez upotrebe na oba uva slušalice za audio uređaje);
  2. Video prilozi mogu da budu kreirani u sledećim formatima: .MOV, .MPEG4,.MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm, HEVC (h265);
  3. Trajanje video priloga može biti najviše do 3 minuta;
  4. Video prilog mora da bude originalan, za koji škola ima isključivo pravo autorstva ili je ova prava pribavila od trećih lica za raspolaganje i korišćenje u skladu sa Pravilima i uslovima ovog takmičenja;
  5. Video prilog mora biti bez ikakvog teksta, logotipa ili drugog elementa na koji treća lica imaju prava koja učesnik nije pribavio;
  6. Video prilog ne sme sadržati lik ili pojavu maloletnog lica za koje nije dobijena saglasnost roditelja/staratelja za učešće;
  7. Sadržaj video prilog ne narušava bilo koja prava trećih lica, a naročito prava intelektualne svojine.
  8. Sadržaj video prilog mora biti usklađen sa pozitivnim proposima i javnim moralom i ne sme sadržati nikakve prikaze koji bi, prema opštim uverenjima, mogli biti protumačeni kao uvredljivi, diskriminatorski, nepristojni ili na drugi način narušavati prava trećih lica;
 10. Škola učesnica:
  1. potvrđuje i garantuje da treća lica neće isticati bilo kakve zahteve prema ŽiR-u i drugim saradnicima/partnerima projekta, niti će imati bilo kakva potraživanja u vezi s video prilogom koje je škola učesnica prijavila na takmičenje.
  2. u slučaju da treća lica istaknu prema ŽiR-u bilo kakve zahteve ili potraživanja u vezi s video prilogom koje je učesnik prijavio na takmičenje, a naročito zahteve koje treća lica temelje na pravima intelektualne svojine, učesnik je saglasan s tim da će sam snositi posledice takvih zahteva od strane trećih lica i da će sve zahteve takvih trećih lica, bez odlaganja, otkloniti od ŽiR-a.
  3. Ukoliko ŽiR na osnovu zahteva trećih lica pretrpi štetu, učesnik je saglasan da će ŽiR-u nadoknaditi svaku štetu koju ŽiR pretrpi po navedenom osnovu.

 1. Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike u sledećim slučajevima:
  1. ukoliko registrovane prijave/video prilozi nisu u skladu s pravnim propisima Republike Srbije i Pravilima i uslovima učešća u takmičenju;
  2. ukoliko prijavljeni video prilozi uključuju sadržaje koji prikupljaju podatke krajnjih korisnika s namerom da njima ili trećem licu nanesu štetu;
  3. ako prijavljeni video prilozi uključuju sadržaje koji na bilo koji način krše autorska i druga prava intelektualne svojine;
  4. ukoliko prijavljeni video prilozi uključuju sadržaje koji na bilo koji način vređaju ili ugrožavaju građanska prava krajnjih korisnika;
  5. ukoliko su prijavljeni video prilozi budu dostupni na YouTube kanalu ili drugim internet platformama škole učesnice pre početka ovog takmičenja.
 1. Nakon dostavljanja video priloga, isti će biti vidljiv u okviru YouTube kanala ŽiR-a.
 2. Tokom trajanja takmičenja (10.09-30.09.2018), glasanje se vrši klikom na polje „ovo mi se sviđa“ (eng. like), odnosno „lajkovanjem“ video priloga na YouTube kanalu organizatora.
 3. Postavljeni video prilog škola može podeliti i preko svojih „ličnih“ naloga ili platformi, ali se glasanje odvija samo putem YouTube kanala organizatora. Svaka škola može preko svojih „ličnih“ naloga ili platformi pozvati svoje „prijatelje“ da glasaju za njegov video prilog.
 4. Na osnovu ukupnog zbira glasova (lajkova) za video priloge prikupljenih do 30.09.2018. godine u 23.59 časova, 1 (jedan) video prilog koji u tom periodu bude prikupio najveći broj glasova (lajkova) kao najkreativniji, doneće školi koja ga je dostavila poklon.
 5. Organizator će slanjem poruke putem elektronske pošte sa koje je dostavljen video prilog bez odlaganja obavestiti školu da je dostavila najkreativniji video prilog po broju glasova na YouTube kanalu i da je dobila poklon. Škola treba da potvrdi prijem poruke organizatora u roku od 48 sati, izjavom o prihvatanju poklona.Ukoliko škola ne pošalje odgovor o prihvatanju poklona u ovom roku, organizator će, prema sopstvenoj slobodnoj proceni, poklon dodeliti drugoplasiranoj školi.
 6. Nakon što škola potvrdi prihvatanje poklona, organizator će na veb, Facebook i Instagram stranici 04.10.2018. godine u 12:00 časova izvršiti proglašenje najkreativnijeg video priloga na takmičenju „Zašto (ne) bicikliraš?“, uz objavu naziva osnovne škole i opštine na čijoj se teritoriji nalazi.
 7. Promotivni događaj i predaja poklona biće realizovani početkom oktobra 2018. godine.
 8. Sa školom sa najkreativnijim video prilogom kontaktiraće se putem elektornske pošte, sa zvanične adrese ŽiR-a: office@zir.org.rs, kako bi se dogovorili oko daljih koraka.
 9. Škola koja se prijavi je saglasna da ŽiR ima pravo da sve prijavljene video priloge, kao i onaj koji bude izabran od strane osoba koje glasaju kao najbolji odgovor na zadatu temu, objavi na svom zvaničnom internet sajtu i društvenim mrežama (www.zir.org.rs, Facebook, Instagram i YouTube), i da ih koristi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno u promotivne, vaspitne i edukativne svrhe, bez plaćanja bilo kakve naknade školi za korišćenje video priloga.
  1. Korišćenje video priloga u smislu prethodne odredbe uključuje, ali se ne ograničava na: umnožavanje video priloga, interaktivno činjenje video priloga dostupnim javnosti, prilagođavanje, izmene i aranžiranje video priloga, javno saopštavanje video priloga sa nosača slike i zvuka, kao u druga imovinska autorska prava, odnosno prava intelektualne svojine u smislu sadašnjih propisa Republike Srbije ili onih važećih u budućnosti, odnosno druge načine iskorišćavanja, tokom perioda korišćenja video priloga od strane ŽiR-a u promotivne, vaspitne i edukativne svrhe.
  2. se tokom uručenja poklona i promotivnog događaja može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis organizator može u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja; da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe promocije biciklizma kao ekološkog vida transporta, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protiv usluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.

 1. Škola učesnica je saglasna da njen naziv bude naznačen, odnosno naveden prilikom svakog javnog saopštavanja video priloga.
 2. Organizator ne odgovara za svojstva i materijalne nedostatke i održavanje uručenog poklona nakon primopredaje.
 3. Organizator izjavljuje da je isključivi nosilac prava na organizaciju takmičenja i da se je YouTube kanal samo platforma za realizaciju takmičenja, te da organizator ni na koji način ne podržava, ne sponzoriše, ne odobrava niti učestvuje u razvijanju društvene mreže YouTube, niti drugih internet kanala i platformi koje će koristiti u svrhu promocije takmičenja i rezultata takmičenja, kao i da ovi internet kanali i platforme nemaju nikavog prava u vezi sa organizacijom i realizacijom takmičenja.
 4. Učešće u takmičenju, dostava video priloga sa saopštenim podacima je dobrovoljno. Dostavljanje ličnih podataka organizatoru od strane učesnika ne smatra se prikupljanjem i obradom ličnih podataka.
 5. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova takminjenja, svaki učesnik prihvata da njegovi podaci koje je saopštio u video prilogu budu vidljivi organizatoru, svim učesnicima takmičenja i svim licima kojima je na bilo koji način dostupan sadržaj YouTube kanala i ostalih internet kanala i platformi.
 6. Organizator izjavljuje da saopšteni podaci o školi i lični podaci učesnika neće bi stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti će se na drugi način koristiti osim u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i uslovima takmičenja, kao i u sledećim slučajevima: ako je to propisano i zahtevano zakonom; ako se podaci šalju državnoj agenciji ili državnom povereniku koji postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, u skladu sa procedurom propisanom ovim zakonom; u drugim slučajevima, uz izričit pristanak lica na koje se podaci odnose.
 7. Sva pitanja i zahtevi u vezi sa ličnim podacima podnose se u pisanoj formi, poštom na adresu sedišta organizatora ili elektronskom poštom na adresu: office@zir.org.rs.
 8. Organizator ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom registracije za učešće u takmičenju, dostavljanja video priloga ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga tokom ili u vezi sa takmičenjem koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora. Organizator niće biti odgovoran ukoliko YouTube kanal privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno usled događaja koji su van njihove kontrole (na primer, bez ograničenja, smetnje u vezama, kapacitet servera, bezbedno održavanje mrežnog kontakta i drugo).
 9. Primedbe učesnika koje se odnose na sprovođenje odnosno realizaciju takmičenja mogu se poslati u formi poruke na adresu: office@zir.org.rs ili na adresu sedišta organizatora. Rok za dostavu primedbi je 3 dana od dana kada je nastao razlog za primedbu. Primedbe koje prispeju posle ovog roka neće biti razmatrane.
 10. Odluka organizatora po primedbama dostavljaju se učesniku u pisanoj formi, na način kako je primedba primljena. Odluke organizatora po primedbama učesnika su konačne.
 11. U slučaju spora između organizatora i učesnika u takmičenju, nadležan je sud sa sedištem u Beogradu.
 12. Ova Pravila i uslovi učešća stupaju na snagu danom objave na internet stranici.

ORGANIZATOR: Centar za unapređenje kulture života i rada ŽiR, Beograd