Od februara do decembra 2016. godine, u saradnji sa Gradom Beogradom – Sekretarijatom za sport i omladinu, održali smo 45 radionica pod nazivom “Digitalna kultura – da li si KULturan?” u 18 beogradskih škola. U cilju uspostavljanja digitalne kulture i prevencije digitalnog nasilja među mladima, na interaktivnim radionicama  aktivno je prisustvovalo preko 1000 mladih uzrasta 15-18 godina starosti – učenice i učenici 8. razreda osnovnih i 1-4. razreda srednjih škola/gimnazija (lista škola).

Grad Beograd – Sekretarijat za sport i omladinu, doprineo je i u značajnoj meri pomogao realizaciju projekta obezbeđivanjem neophodnih sredstava za sufinansiranje, dok su deca i mladi različitog uzrasta učestvovali u svim etapama pripreme programa radionice.

Rezultati evaluacije nivoa informisanosti, stavova i veština učesnika/ca nakon radionica pokazala je visok stepen usvajanja informacija od strane učenika/ca u pojedninačnim školama, i to posebno na temu percepcije nasilja i poznavanja interneta. Na izlazu je situacija bila drugačija i evidentan je visok stepen usvajanja informacija od strane učesnika, i to posebno na temu percepcije nasilja i poznavanja interneta. U manjoj meri su usvajali informacije o ulozi roditelja, škole i odraslih – nisu bili sigurni u njihove digitalne kompetencije kao partnera na internetu. Za tehničke informacije o beznednosnim merama su izjavljivali da im treba dati jasna, lako dostupna uputstva, odnosno materijal koje mogu lako i ponavljano da konsultuju i primene ove mere u praksi. Na razbijanju strahova i predrasuda, promeni stavova i ponašanja, kao i uspostavljanju kulture nenasilja, potrebno je vreme i stalan rad svih partnera sa mladima.

Dobijeni podaci su korišćeni pri kreiranju kampanje “Informacijom protiv digitalnog nasilja”.