Od decembra 2016. godine, sprovodimo projekat Informacijom protiv digitalnog nasilja, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Projekat je deo programa koji ŽiR razvija u vezi sa unapređenjem informacionog društva, digitalnog opismenjavanja i informacione bezbednosti u Srbiji, sa posebnim fokusom na prevenciju i zaštitu od digitalnog nasilja.

Želimo da se roditelji, staratelji, škole, deca i mladi i ostali građani i građanke Srbije aktivno i informisano uključe u prevenciju i zaštitu od digitalnog nasilja, a da paralelno maksimalno koriste prednosti interneta uz minimiziranje rizika i potencijalne štete. Naš projekat zasniva na realnim potrebama ciljnih grupa, što je dokazano kroz istraživanja, ali i kroz direktan rad ŽiR-a na terenu sa decom i mladima, nastavnicima i profesorima. Saradnici projekta su naši stručnjaci iz oblasti obrazovanja i multimedija, kao i predstavnici Odeljenja za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Glavne aktivnosti projekta su:

  • Produkcija audio-vizuelnog i štampanog materijala namenjenog deci i roditeljima (i svim zainteresovanima) za distribuciju i razmenu kroz elektronske medije i kanale društvenih mreža, kao i na tribinama, konferencijama i tokom daljeg rada uključenih institutcija i našeg udruženja.
  • Kampanja “Informacijom protiv digitalnog nasilja” putem javnih elektronskih komunikacionih mreža (internet i mobilne mreže) i kanala (YouTube-a, Fejsbuk, Instagram, Tviter, na web sajtu ŽiR-a i ostalih saradnika, i sl.). Konferencijom za medije, koja je zakazana za 6. februara 2017. godine u Medija centru, žapočeće tromesečna kampanja.
  • Interaktivne tribine – za decu i roditelje (i sve zainteresovane) u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Projekat će biti promovisan na lokalnom nivou, u ova 3 grada tokom marta i aprila 2017. godine.

Ovaj projekat će podržati nacionalne i lokalne institucije, medije i njihove regulatorne agencije, privatni sektor, organizacije civilnog društva, kao i decu/mlade i porodice, putem formulisanja praktičnih koraka u sprečavanju i smanjivanju štete od digitalnog nasilja. Podizanje svesti o ponašanju, normama i društvenim determinantama koje utiču na dobrobit dece i mladih u digitalnom okruženju, poboljšava se primena protektivnih ponašanja i povećava mobilizacija društva na informisano, adekvatno i svrsishodno traženje pomoći i podrške od strane institucija i organizacija kada je to zaista i potrebno. Time se gradi odgovorno, tolerantno i inkluzivno društvo.

Uspostavljanjem ravnoteže između prava na zaštitu od svih formi nasilja i prava na dostupnost i pristup informacijama, slobodu izražavanja i udruživanja, privatnost i nediskiminaciju, povećava se bezbednost mladih na internetu i njihovo preuzimanje odgovornosti za sopstveno ponašanje na internetu.

Digitalno nasilje nad decom i mladima je vid nasilja koje se vrši korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i povezano je sa klasičnim nasiljem, zlostavljanjem i zanemarivanjem dece i mladih.

Specifičnosti IKT omogućavaju drugačiju dinamiku i intenzitet nasilja kroz:

  • Mogućnost manipulacije sadržajima koji se koriste za uznemiravanje, prikazivanje nasilja (tuče, prebijanja, zlostavljanja, ponižavanja i dr.) iz realnog prostora i vremena na digitalnim prostorima (društvenim mrežama),
  • Veći uticaj – širenjem odnosno upoznavanjem sa privatnim sadržajima osoba/žrtve,
  • Manilpulaciju identitetom zlostavljača i zloupotrebu identiteta žrtve (npr. stvaranjem lažnih profila žrtve na društvenim mrežema) i kreiranjem lažnih sadržaja, ponašanja, stavova i sl. žrtve, odnosno njeno prikazivanje u negativnom svetlu.

Zato, period mentalnog, društvenog i fizičkog sazrevanja (detinjstvo i mladost) iziskuje posebnu brigu vezanu za razvoj ispravnih životnih stavova i ponašanja baziranih na znanju, kao i za preveniranje nasilja, zloupotrebe, zlostavljanja i eksploatacije u tom periodu.

Strukturalni partner na projektu je Jugoslovenska asocijacija za borbu protiv side – JAZAS http://(http://www.jazas.net)